Tác giả :

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP.HỒ CHÍ MINH

Số:        /TB- ĐHSPKT-ĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2017

                                                                                                                               

THÔNG BÁO

V/v xét nợ học phần HK2/2016-2017

 

Kính gửi: Các khoa, Sinh viên

                 

 1. CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT:

*           Khóa 2014, 2015, 2016 (hệ ĐHCQ 4 năm);

*           Khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (hệ SPKT 4,5 năm);

*           Khóa 2016 (hệ ĐHCQ chuyển tiếp);

*           Khóa 2015 (hệ Cao Đẳng CQ);  
TIÊU CHUẨN VÀ QUI TRÌNH XÉT NỢ HỌC PHẦN:


-                     
Căn cứ Hướng dẫn số 292/HD-ĐHSPKT ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT TP.HCM về việc thực hiện cảnh báo kết quả báo học tập, buộc thôi học sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ. Theo đó:

1.1 Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ dựa trên điểu kiện: điểm trung bình học kỳ đạt dưới 2,00 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 2,50 đối với các học kỳ tiếp theo.

1.2  Sau mỗi học kỳ, sinh biên bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a)     Có 3 lần cảnh báo liên tiếp;

b)     Vượt quá thời gian tối đa được phép học tại trường theo Điều 6 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học, cao đẳng của trường;

c)     Bị kỉ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ theo Quy định tại khoản 2 Điều 29 của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ hoặc bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường.

-                      Sinh viên bị buộc thôi học vì lý do học lực có thể xin chuyển sang chương trình đào tạo ở trình độ thấp hơn như: Hệ Đại học vừa làm vừa học, Cao đẳng chính qui. Thủ tục bao gồm:

a)     Sinh viên viết đơn gửi phòng Đào tạo;

b)     Sau khi được phê duyệt, sinh viên nộp đơn tại phòng Tuyển sinh & công tác SV (hệ chính quy) hoặc phòng Đào tạo không chính quy (hệ vừa làm vừa học) để làm thủ tục xếp lớp;

c)     Sinh viên đăng ký học theo chương trình đào tạo mới và làm thủ tục xin bảo lưu điểm tại phòng Đào tạo hoặc phòng Đào tạo không chính quy;

III.       TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP:

 1. Phòng đào tạo:
  1. Thông báo và công bố danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học HK2/16-17 trên trang online, web PĐT, gởi các Khoa.
  2. Gởi tin nhắn, mail đến từng sinh viên trong danh sách.
  3. Nhận phản hồi từ sinh viên và các Khoa để hoàn tất danh sách.
  4. Tổng hợp các trường hợp đề nghị Hội đồng xét nợ học phần xem xét.
  5. Lập biên bản xét nợ học phần, danh sách cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học. Thực hiện công bố như trên.
  6. Các khoa:
   1. Tiếp nhận thông báo và danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học HK2/16-17 từ PĐT.
   2. Thông báo đến các sinh viên thuộc Khoa.
   3. Kiểm tra kết quả học tập của từng sinh viên bị buộc thôi học (chỉ xét sinh viên đang học, không xét sinh viên tạm dừng).
   4. Tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên. Phối hợp với PĐT giải quyết khiếu nại, đơn của sinh viên.
   5. Thông báo danh sách chính thức đến sinh viên sau buổi họp xét.
  7. Các sinh viên:
   1. Theo dõi thông báo.
   2. Kiến nghị giải quyết các trường hợp có sai sót.
 2. KẾ HOẠCH THỜI GIAN
  1. Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học từ ngày 27/9/2017;
  2. Khoa thông báo kết quả đến sinh viên và tiếp nhận đơn kiến nghị gửi về phòng Đào tạo (C. Thảo, A1-201) trước ngày 03/10/2017;
  3. Họp Hội đồng xét nợ học phần ngày 10/10/2017.

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu: để chỉ đạo;

- Phòng: TS&CTSV, ĐTKCQ; Các khoa: để thực hiện;

- Lưu Phòng đào tạo.

 
                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                                         PHÓ PHÒNG

                                                 

                                                                                                    ThS. Phạm Thị Thu Sương

 

 

 

Danh sách dự kiến cảnh báo học vụ: DS dự kiến bị cảnh báo học vụ HK2-16-17.xls 
Danh sách dự kiên buộc thôi học: DS dự kiến bị buộc thôi học HK1-17-18.xls

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 54,439

Tổng truy cập:571,351