HOẠT ĐỘNG
      
            
            YOUTUBE
      
               
            FACEBOOK
     
              
 
 
                BROCHURE

              
 
               LMS

               
Tác giả :
 
 
Tiến Sĩ. ĐÀNG QUANG VẮNG
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa phụ trách
Môn giảng dạy: Kế toán tài chính
Kế toán Mỹ
Anh văn chuyên ngành
Hướng nghiên cứu: Ngân hàng
Kế toán Mỹ
Email: vangdq@hcmute.edu.vn

  Tiến Sĩ. NGUYỄN THỊ THANH VÂN
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Phó khoa
Môn giảng dạy: Kinh tế đại cương
Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô
Hướng nghiên cứu: Quản trị logistics
Email: vanntt@hcmute.edu.vn


  Tiến Sĩ. TRẦN ĐĂNG THỊNH
Văn phòng: A1.306
Chức vụ: Giảng viên
Môn giảng dạy: Quản trị học
Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế
Hướng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực
Thị trường lao động
Đầu tư tài chính
Email: thinhtd@hcmute.edu.vn  Tiến Sĩ. VÒNG THÌNH NAM
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Trưởng bộ môn Logistics
Môn giảng dạy: Marketing
Tài chính doanh nghiệp
Hướng nghiên cứu: Kinh tế học
Kinh tế phát triển
Email: namvt@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ. NGUYỄN THỊ CHÂU LONG
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Head of Financial Accounting Department
Môn giảng dạy: Nghiệp vụ ngân hàng
Kế toán ngân hàng
Kiểm toán
Phần mềm kế toán
Hướng nghiên cứu: Ngân hàng
Kiểm toán
Email: longntc@hcmute.edu.vn
  Thạc sĩ. LÊ TRƯỜNG DIỄM TRANG
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Trưởng bộ môn Thương mại
Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực
Anh văn thương mại
Hướng nghiên cứu: Logistics
Quản trị nguồn nhân lực
Email: trangltd@hcmute.edu.vn
  Tiến Sĩ. NGUYỄN KHẮC HIẾU
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Trường bộ môn Quản trị kinh doanh
Môn giảng dạy: Thống kê trong kinh doanh
Kinh tế lượng
Quản trị dự án
Hướng nghiên cứu: Toán kinh tế
Kinh tế học
Email: hieunk@hcmute.edu.vn 
  Thạc Sĩ NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
Văn phòng: A1-306
Chức vụ:  Phó bộ môn Kế toán
Môn giảng dạy: Kế toán quản trị
Kế toán chi phí
Kỹ năng thuyết trình
Nhập môn ngành Kế toán
Hướng nghiên cứu: Kế toán quản trị
Kế toán công
Email: thuynp@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Quản trị sản xuất
Quản trị chuỗi cung ứng
Hướng nghiên cứu: Quản trị sản xuất
Quản trị logistics và chuỗi cung ứng
Email: tramntm@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ VÕ THỊ XUÂN HẠNH
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Anh văn thương mại
Thị trường chứng khoán
Hoạch định tài chính
Hướng nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp
Thương mại
Kinh doanh quốc tế
Email: hanhvtx@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ NGUYỄN PHAN NHƯ NGỌC
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Kinh tế lượng
Thống kế trong kinh doanh
Nghiên cứu tiếp thị
Hướng nghiên cứu: Marketing
Nghiên cứu tiếp thị
Email: ngocnpn@hcmute.edu.vn
 
  Tiến Sĩ NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Tài chính
Ngân hàng
Hướng nghiên cứu: Quản trị tài chính
Ngân hàng
  Tiến Sĩ NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế
Ngân hàng thương mại
Kinh tế vi mô
Kinh tế học
Hướng nghiên cứu: Thương mại quốc tế
Ngân hàng thương mại
Email: thuynguyen@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ  HÀ NGUYỄN MINH QUÂN
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Hành vi tổ chức
Anh văn thương mại
Phương pháp NCKH trong kinh tế
Hướng nghiên cứu: Hành vi tổ chức
Ứng dụng xã hội học trong quản lý
Email: quanhnm@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ ĐÀO THỊ KIM YẾN
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Kế toán tài chính
Kế toán quản trị
Hướng nghiên cứu: Kế toán tài chính
Kế toán công
Email: yendtk@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ  LÊ THỊ HỒNG THƯ
Nghiên cứu sinh tại Đức
Môn giảng dạy: Phân tích hoạt động kinh doanh
Tài chính doanh nghiệp
Hướng nghiên cứu: Tài chính
Email: thulth@hcmute.edu.vn 
  Thạc Sĩ NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM
Văn phòng: A1-307
Position: Chủ tịch công đoàn khoa
Môn giảng dạy: Nguyên lý kế toán
Kế toán tài chính
Hướng nghiên cứu: Kế toán tài chính
Email: tramnth@hcmute.edu.vn 
 
Ti
ến Sĩ NGUYỄN PHAN ANH HUY
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin quản lý
Thương mại điện tử
Bảo mật thương mại điện tử
Hướng nghiên cứu: Khai phá dữ liệu ( Data Mining )
Thương mại điện tử 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh

Email: huynpa@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ  BÙI THU ANH
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Kinh tế học
Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Hướng nghiên cứu: Cân bằng Nash
Hành vi khách hàng
Phát triển kinh tế vùng
Email: btanh@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ  TRẦN THỤY ÁI PHƯƠNG
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính
Anh văn thương mại
Hướng nghiên cứu: Tài chính
Ngân hàng
Email: phuongtta@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Kế toán tài chính
Hướng nghiên cứu: Kế toán tài chính
Hệ thống thông tin kế toán
Email: anhnth@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ PHAN THỊ THANH HIỀN
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị học căn bản
Nhập môn quản trị học
Hướng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực
Văn hóa doanh nghiệp
Hành vi tổ chức
Email: hienptt@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Kiểm toán 1
Kiểm toán 2
Chính sách thuế
Thực hành khai báo thuế
Hướng nghiên cứu: Kế toán quốc tế
Kiểm toán
Thuế
Email: hongntt@hcmute.edu.vn
  Cử nhân LÊ THỊ THOA
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Thư ký khoa
Email: thoalt@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ NGUYỄN THỊ HỒNG
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Quản trị học căn bản
Quản trị chiến lược
Lập kế hoạch kinh doanh
Hướng nghiên cứu: Quản trị doanh nghiệp
Quản trị chiến lược
Lập kế hoạch kinh doanh
Email: hongnguyen.ute@gmail.com
  Thạc Sĩ NGUYỄN THỊ ANH VÂN
Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Quản trị chất lượng
Tối ưu hóa
Hướng nghiên cứu: Quản trị chất lượng
Quản trị dịch vụ
Email: vanngta@hcmute.edu.vn 
  Thạc Sĩ TRƯƠNG THỊ HÒA
Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản
Môn giảng dạy: Thanh toán quốc tế
Đầu tư quốc tế
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế học
Hướng nghiên cứu: Thương mại
Đầu tư quốc tế
Kinh tế học
Email: hoatrt@hcmute.edu.vn
  Tiến Sĩ HỒ THỊ HỒNG XUYÊN

Văn phòng: A1-307
Môn giảng dạy: Quản trị chuỗi cung ứng
Hướng nghiên cứu: Logistics và quản trị chuỗi cung ứng
Email: xuyenhth@hcmute.edu.vn
  Thạc Sĩ TÔ TRẦN LAM GIANG
Nghiên cứu sinh ở Đài Loan
Môn giảng dạy: Quản trị học căn bản
Marketing căn bản
Hướng nghiên cứu: Marketing
Nghiên cứu tiếp thị
Email: lamgiangkkt@hcmute.edu.vn 
  Thạc Sĩ  VĂN HƯNG QUYỀN
Nghiên cứu sinh ở Anh Quốc
Môn giảng dạy: Thanh toán điện tử
Bảo mật thương mại điện tử
Hướng nghiên cứu: Thương mại điện tử
Phân tích tài chính
Thị trường chứng khoán
Mua lại và sáp nhập
Email: quyenvh@hcmute.edu.vn
 
Thạc Sĩ Sumit Dhull

MPA Professional Accounting
MFC Finance & Control
PGD Portfolio Management
BA Commerce
Môn giảng dạy: Money Banking & Finance
                           Financial Management
                           Financial Market and Strategic 
                           Management Accounting
Email:                36.sumit@gmail.com


   Thạc Sĩ  NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Văn phòng: A1-307
Vị trí: Giảng viên
Môn học giảng dạy
Quản trị Logistics
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuỗi cung ứng và Logistics
Email: thuyduong@hcmute.edu.vn

  Thạc Sĩ  TRẦN KIM TOẠI
Văn phòng:     A1-306
Vị trí:    Giảng viên
Các môn giảng dạy:  Information systems in management
  Cyber Security, Network Communication, E-commerce, 
  Enterprise Human Resource.
Hướng nghiên cứu:   Blockchain, ICO, Finance 
  Business Intelligence Systems
Email:   toaitk@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

         Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

         Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
         Liên hệ: Văn phòng khoa Kinh tế
         Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
         Điện thoại: (+028) 3896 8641 - (+028) 3896 1333, ext: 8390, 8392
         Email: kkt@hcmute.edu.vn                                                                                                                                                                               

Truy cập tháng: 59,758

Tổng truy cập:658,955