Tác giả :
 
TS. Trần Đăng Thịnh
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Trưởng khoa
Môn giảng dạy: Quản trị học
Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế
Hướng nghiên cứu: Quản trị nguồn nhân lực
Thị trường lao động
Đầu tư tài chính
Email: thinhtd@hcmute.edu.vn


   ThS. Đàng Quang Vắng
Văn phòng: A1.306
Chức vụ: Phó khoa
Môn giảng dạy: Kế toán tài chính
Kế toán Mỹ
Anh văn chuyên ngành
Hướng nghiên cứu: Ngân hàng
Kế toán Mỹ
Email: vangdq@hcmute.edu.vn


   ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Văn phòng: A1-306
Chức vụ: Phó khoa
Môn giảng dạy: Kinh tế đại cương
Kinh tế vi mô
Kinh tế vĩ mô
Hướng nghiên cứu: Quản trị logistics
Email: vanntt@hcmute.edu.vn
  PhD. VONG THINH NAM
Office room: A1-306
Position: Head of Logistics Department
Subjects in charge: Marketing
Corporate Finance
Research interest: Economics
Economic development
Email: namvt@hcmute.edu.vn
   MSc. NGUYEN THI CHAU LONG
Office room: A1-306
Position: Head of Financial Accounting Department
Subjects in charge: Banking Skills
Bank accounting
Audit
Accounting softwares
Research interest: Banking
Audit
Email: longntc@hcmute.edu.vn
  MBA. LE TRUONG DIEM TRANG
Office room: A1-306
Position: Head of Trading Department
Subjects in charge: Human Resource Management
Business English
Research interest: Logistics
Human Resource Management
Email: trangltd@hcmute.edu.vn
   MSc. NGUYEN KHAC HIEU
Office room: A1-306
Position: Head of Business Administration Department
Subjects in charge: Business Statistics
Econometrics
Project Management
Research interest: Economic Mathematics
Economics
Email: hieunk@hcmute.edu.vn 
   MSc. NGUYEN PHUONG THUY
Office room: A1-306
Position:  Deputy of Financial Accounting Department
Subjects in charge: Management Accounting
Cost Accounting
Presentation Skills
Introduction to the Subject
Research interest: Management Accounting
Public Accounting
Email: thuynp@hcmute.edu.vn
  MSc. NGUYEN THI MAI TRAM
Office room: A1-307
Subjects in charge: Production Management
Supply Chain Management
Research interest: Production Management
Logistics and supply chain
Email: tramntm@hcmute.edu.vn
   MSc. VO THI XUAN HANH
Office room: A1-307
Subjects in charge: Business English
Stock market
Financial planning
Research interest: Business finance
Trading
International Business
Email: hanhntx@hcmute.edu.vn
   MSc. NGUYEN PHAN NHU NGOC
Office room: A1-307
Subjects in charge: Econometrics
Business Statistics
Marketing research
Research interest: Marketing
Marketing research
Email: ngocnpn@hcmute.edu.vn
   PhD. Nguyen Chinh Quang
   PhD. NGUYEN QUOC KHANH
Office room: A1-307
Subjects in charge: Finance
Banking
Research interest: Financial administration
Banking
   PhD. NGUYEN THI THANH THUY
Office room: A1-307
Subjects in charge: International Payment
Commercial bank
Microeconomics
General Economics
Research interest: International commerce
Financial banking
Email: thuynguyen@hcmute.edu.vn
  MBA. HA NGUYEN MINH QUAN
Office room: A1-307
Subjects in charge: Organizational behavior
Business English
Research methods in Economics
Research interest: Organization and behavior
Sociology applications in management
Email: quanhnm@hcmute.edu.vn
   MSc. DAO THI KIM YEN
Office room: A1-307
Subjects in charge: Financial Accounting
Administrative Accounting
Research interest: Financial Accounting
Public Accounting
Email: yendtk@hcmute.edu.vn
  MSc. LE THI HONG THU
PhD student in Germany
Subjects in charge: Business activities analysis
Business finance
Research interest: Finance
Email: thulth@hcmute.edu.vn 
   MSc. NGUYEN THI HUYEN TRAM
Office room: A1-307
Position: Chairperson of the Faculty Union
Subjects in charge: Principles of Accounting
Financial Accounting
Research interest: Financial Accounting
Email: tramnth@hcmute.edu.vn 
  MBA. NGUYEN PHAN ANH HUY
PhD student in Taiwan
Subjects in charge: Information systems in management
E-commerce
Communication in business.
Research interest: Fuzzy logic
Application of information systems in business
Business Intelligence Systems
Email: huynpa@hcmute.edu.vn
   MSc. BUI THU ANH
Office room: A1-307
Subjects in charge: General Economics
Document composing techniques
Research interest: Nash equilibrium
Customer behavior
Regional economic development
Email: btanh@hcmute.edu.vn
   MSc. TRAN THUY AI PHUONG
Office room: A1-307
Subjects in charge: Business finance
Financial Management
Business English
Research interest: Finance
Banking
Email: phuongtta@hcmute.edu.vn
  MSc. NGUYEN THI HOANG ANH
Office room: A1-307
Subjects in charge: Financial Accounting
Research interest: Financial Accounting
Accounting information system
Email: anhnth@hcmute.edu.vn
   MBA. PHAN THI THANH HIEN
Office room: A1-307
Subjects in charge: Human Resource Management
Fundamental Management
Introduction to Management
Research interest: Human Resource Management
Organizational culture
Organizational behaviour
Email: hienptt@hcmute.edu.vn
   MSc. NGUYEN THI THU HONG
Office room: A1-307
Subjects in charge: Audit 1
Audit 2
Tax Policies
Tax Declaration Practicing
Research interest: International accounting
Audit
Tax
Email: hongntt@hcmute.edu.vn
   BA. LE THI THOA
Office room: A1-306
Position: Faculty Secretary
Email: thoalt@hcmute.edu.vn
   MBA. NGUYEN THI HONG
Office room: A1-307
Subjects in charge: Fundamental Management
Strategy management
Business Planning
Research interest: Corporate Governance
Strategy management
Business Planning
Email: hongnguyen.ute@gmail.com
   MBA. NGUYEN THI ANH VAN
Office room: A1-307
Subjects in charge: Quality Management
Optimization
Research interest: Quality Management
Service quality
Email: vanngta@hcmute.edu.vn 
   MSc. TRUONG THI HOA
PhD student in Japan
Subjects in charge: International Payment
International investment
Macroeconomics
General Economics
Research interest: Trading
International investment
Economics
Email: hoatrt@hcmute.edu.vn
   MSc. HO THI HONG XUYEN
PhD student in Taiwan
Subjects in charge:
Research interest: Production Management
Logistics
Email: xuyenhth@hcmute.edu.vn
   MSc. TO TRAN LAM GIANG
PhD student in Taiwan
Subjects in charge: Fundamental Management
Basic Marketing
Research interest: Marketing
Marketing research
Email: lamgiangkkt@hcmute.edu.vn 
  MSc. VAN HUNG QUYEN
PhD student in England
Subjects in charge: E-Payment
E-commerce Security
Research interest: E-commerce
Financial Analysis
Stock market
Financial behavior
Mergers & Acquisitions (M&A)
Email: quyenvh@hcmute.edu.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright @ 2014, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Email: kkt@hcmute.edu.vn
  

Truy cập tháng: 35,999

Tổng truy cập:446,004